Skogsmäklarna

Fastighetsförmedling och rådgivning för skogs- och jordbruket

Objekt

Vi förmedlar jord- och skogsfastigheter. Funderar ni på överlåtelse, generationsväxling eller har andra frågor kring din fastighet kontakta oss med skoglig kompetens.

Arvika Älgå-Byn S2

Skogsfastigheten Arvika Älgå-Byn S2

Välskött skogsfastighet i Sulvik utanför Arvika

Intresserad?

Anna Melin Nyström, Fastighetsmäklare
0706-60 57 83
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Nu finns möjlighet att förvärva en mycket välskött släktfastighet som omfattar 4 skiften. Fastighetens totalareal är ca 38 ha varav ca 37,5 är produktiv skog med en medelbonitet som uppskattas till hela 7,7 m³sk per hektar och år. Virkesförrådet omfattar ca 7541 m³sk och är uppdelat på ca 70 % gran, 23 % tall och 7 % löv. Tillväxten beräknas till 3045 m³sk för 10-årsperioden. Fastigheten ligger inom Älgå-Ny älgskötselområde, 3 jakträtter på älg inom Byn-Rådane älgjaktsområde som omfattar 380 ha . Bra jaktmarker för rådjur och småvilt. Ny väg till de norra skiftena. Hög bonitet och lång strandlinje mot Kolsjön. Tydligt markerade rågångar.
  Fastigheten är under ombildande till enskild fastighet.

Allmän information

 • Pris:3 000 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog, Samfällighet
 • UppdragsID:g2t r9p
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Försäljningssätt beskrivning:
  Kan finnas möjlighet att köpa del av fastigheten under förutsättning att det är fastighetsbildningsmässigt riktigt och att Lantmäteriet ger sitt godkännande.
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Areatyp: Skogsmark
 • Areastorlek: 375000 kvm
 • Areabeskrivning: Virkesförråd 7542 m³sk och en medelbonitet på 7,7 m³sk/ha och år.

 • Areatyp: Väg och kraftledning
 • Areastorlek: 5000 kvm

Fastighetsuppgifter

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  Ligger inom Älgå-Ny älgskötselområde med 3 jakträtter på älg inom Byn-Rådane älgjaktsområde som omfattar 380 ha

 • Typ: Förvärvstillstånd
 • Beskrivning:
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. För köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken i Arvika kommun innebär detta en kostnad på 4600 SEK.

 • Rubrik: Certifiering
 • Beskrivning:
  Delägarna ingår i Skogscertifiering Prosilva AB:s gruppcertifiering som är tredjepartscertifierade i enlighet med svensk PEFC skogsbruksstandard.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter förmån
 • Beskrivning:
  Officialservitut väg.
  
  Bildningsåtgärd: ÄULL-förrättning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt starkström.
  
  Anm: se även akt 1784-89/21
  
  Bildningsåtgärd: Ledningsåtgärd

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt elektronisk kommunikation, opto.
  
  Bildningsåtgärd: Ledningsåtgärd
  
  Beskrivning: Elektronisk kommunikationsledning bestående av jordkabel med distanspålar, kabelbrunnar, kabelskåp, kanalisation och övriga anordningar som behövs för dess ändamål. För att se till, underhålla och reparera ledningen upplåts ett 4 meter brett område med ledningen i mitten.

Övrigt

 • Övrigt:
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev. köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl. gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning
Skogsmäklarna