Skogsmäklarna

Fastighetsförmedling och rådgivning för skogs- och jordbruket

Skogsbruksplaner

Vi förmedlar jord- och skogsfastigheter. Funderar ni på överlåtelse, generationsväxling eller har andra frågor kring din fastighet kontakta oss med skoglig kompetens.

En aktuell skogsbruksplan behövs alltid som grund för allt som rör skogsbruket och är ett absolut måste när man ska göra affärer!

Planen beskriver i stora drag hur fördelningen av skogsmark/myrmark, gammal/ung skog, hyggen/avverkningsbar skog och produktions skog/naturvård mm. ser ut. Där anges även ålder, volym och andra uppskattade värden som behövs för ett fältbesök.

Grundprincipen är att det skall finnas en så bra plan som möjligt, det tjänar både köpare och säljare på.
Är planen tämligen ny och finns i ett digitalt format reviderar vi den på rummet. I samråd med markägaren går vi igenom vilka åtgärder som utförts sedan planen färdigställdes, räknar upp den med aktuell tillväxt. Färska flygbilder och Google-Earth är ovärderliga hjälpmedel i revideringen.

För att förvissa oss om att den reviderade planen är så korrekt den kan bli följer vi upp det med fältbesök på hela eller delar av fastigheten.

När inget färskt underlag finns upprättar vi nya digitala planer i Pc-Skog, naturligtvis med bästa möjliga kartunderlag.

När vi själva inte gör planen använder vi oss uteslutande av erfarna planläggare med lång skoglig erfarenhet inom vårt verksamhetsområde.

I de fall som kunden har en egen nyligen upprättad plan vill vi också veta vem som är planläggare. Dels för att skapa oss en allmän bild av planen och dels för att veta vem vi skall fråga om det behövs.

Till syvende och sist bör man ändå komma ihåg att planen i första han är en skötselplan över fastigheten och i andra hand tillsammans med skoglig erfarenhet inom värderingsområdet ett värderingsunderlag.

För att kunna använda planen för en mer exakt värdering behövs flera parametrar än vad som normalt står i den.

Skogsmäklarna